9 Network Operations - Algemene Voorwaarden
Algemene
voorwaarden
AANSPRAKELIJKHEID
9.1
Network Operations draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Network Operations te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

9.2
Network Operations aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

9.3
In geen geval aanvaardt Network Operations aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

9.4
Indien Network Operations in opdracht van opdrachtgever een product (bijv. CD-Rom of DVD)ontwikkelt, zal zij het ontwerp en een proefmodel aan opdrachtgever 'voor akkoord' voorleggen. Met het geven van dit akkoord neemt opdrachtgever alle aansprakelijkheid voor het juist functioneren van de definitieve productie over, zolang de definitieve producten overeenstemmen met het geaccordeerde model.

9.5
Network Operations aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud van de door haar vervaardigde presentaties, websites, reclame- of andere multimedia-uitingen.

9.6
Network Operations aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

9.7
Evenmin aanvaardt Network Operations enige aansprakelijkheid voor verlies of verminking van via digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. Opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens immer op juistheid en volledigheid te controleren.

9.8
Voor de door Network Operations via haar internet of intranet sites beschikbaar gestelde informatie,freeware en shareware wordt door Network Operations geen enkele aansprakelijkheid genomen.Network Operations aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

9.9
Opdrachtgever is gehouden Network Operations schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Network Operations instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.

9.10
Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

9.11
Door het geven van een opdracht tot vervaardiging, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Network Operations in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de vervaardiging, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.

9.12
Door het geven van een opdracht tot ontwikkeling van software, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Network Operations in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de ontwikkeling van de software voortvloeiende.

9.13
De standaard software wordt geleverd 'zoals ze is'; Network Operations aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het onjuist gebruik of functioneren van de programmatuur.

9.14
Opdrachtgever is gehouden voor niet-standaard software en internetapplicaties een acceptatietest te ontwikkelen. Network Operations aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken en/of onvolkomenheden aan de ontwikkelde software, voorzover deze niet door de acceptatietest aan het licht zijn gekomen.

9.15
De aanwezigheid van fouten (bugs) in software die de functionaliteit van de software niet belemmeren geven opdrachtgever nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De aansprakelijkheid van Network Operations gaat nimmer verder, dan in een volgende versie van de software deze fouten te verhelpen.

9.16
Network Operations verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen alsmede de haar toevertrouwde materialen, zoals dia's, videotapes,cinefilms, documenten en andere te reproduceren of op te nemen materialen vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdrachtgever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.

9.17
Network Operations heeft geen bewaarplicht voor digitale bestanden, noch voor door opdrachtgever aangeleverde, noch voor door Network Operations of door ingeschakelde derden vervaardigde.Opdrachtgever is gehouden van alle door hem aangeleverde bestanden een kopie te behouden.Desgewenst kan opdrachtgever een kopie van alle digitale bestanden geleverd krijgen, zulks echter slechts indien de auteursrechten volledig door hem zijn afgekocht en betaald.

9.18
Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Network Operations of voor wijziging daarvan, is Network Operations niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

9.19
Adviezen worden door Network Operations naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt,doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

9.20
Network Operations aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenhedenten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet-correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Network Operations zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

9.21
Network Operations aanvaardt voor door haar opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.

9.22
Network Operations aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de gegenereerde response of het behaalde resultaat of marktaandeel, het aantal bereikte beladressen of het gemaakte aantal afspraken afwijkt van de prognoses of verwachtingen, ook niet indien deze resultaten afwijken van de resultaten van eerdere tests.

9.23
Indien door opdrachtgever Network Operations opdracht geeft tot het verrichten van evaluatie van de verrichte werkzaamheden of tot resultaatmeting en tot het afstemmen van verdere werkzaamheden op deze evaluatie of resultaatmeting, wordt door Network Operations slechts aansprakelijkheid genomen voor de evaluatie of resultaatmeting van een volledige werkshift. Onder werkshift wordt verstaan, alle werkzaamheden van alle door of namens Network Operations bij een bepaalde opdracht (of een onderdeel daarvan) betrokken personeel gedurende een ochtend, middag of avondzitting.Voor tegenvallende resultaten gedurende één werkshift wordt derhalve door Network Operations geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

9.24
Indien Network Operations namens opdrachtgever opdracht geeft tot levering van drukwerk,premiums of andere reclame-artikelen of opdracht geeft aan derden tot het verrichten van werkzaamheden wordt door Network Operations geen enkele aansprakelijkheid genomen met betrekking tot de hoedanigheid van deze leveranties, ook niet wanneer deze leveranties door Network Operations aan opdrachtgever worden gefactureerd. Network Operations treedt ten deze slechts op als intermediair tussen opdrachtgever en leverancier.

9.25
Indien opdrachtgever een druk- of tekstproef voor akkoord heeft getekend neemt Network Operations geen aansprakelijkheid voor eventuele niet opgemerkte fouten.

9.26
Indien opdrachtgever het geven van de uiteindelijke goedkeuring van drukproeven, drukwerk of ander reclamemateriaal of reclame-uitingen aan Network Operations opdraagt, blijft desalniettemin de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze goedkeuring bij opdrachtgever berusten.

9.27
Indien door of namens opdrachtgever of voor hem werkende derden aan personeel van Network Operations opdracht wordt gegeven of assistentie wordt gevraagd voor het uitvoeren van werkzaamheden die niet uitdrukkelijk tevoren schriftelijk zijn overeengekomen, aanvaardt Network Operations geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze van uitvoering, noch voor de gevolgen daarvan.

9.28
Bij advertentieplaatsingen neemt Network Operations geen enkele verantwoordelijkheid voor de tijdige plaatsing, nog voor de hoedanigheid van de plaatsing. De aansprakelijkheid van Network Operations gaat nimmer verder, dan bij niet - of bij onjuiste plaatsing te trachten de advertentie nogmaals juist geplaatst te krijgen.