8 Network Operations - Algemene Voorwaarden
Algemene
voorwaarden
KLACHTEN EN GARANTIE
8.1
Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

8.2
Network Operations is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan.Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Network Operations als bindend.

8.3
Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan Network Operations worden gemeld,terwijl de be- of verwerking resp. verspreiding onverwijld dient te worden gestaakt, dan wel het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.

8.4
Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

8.5
Opdrachtgever zal alle door Network Operations voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Network Operations in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

8.6
Indien Network Operations een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.

8.7
Network Operations aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

8.8
Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Network Operations niet; met name zal Network Operations in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

8.9
Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

8.10
Voor door derden door bemiddeling van Network Operations geleverde zaken is Network Operations nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

8.11
Indien Network Operations ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen van software vervangt, wordt de oude versie van de software haar eigendom en dienen door opdrachtgever aan Network Operations te worden geretourneerd.

8.12
Indien software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, of in combinatie met daartoe niet-geëigende software, kan door opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.

8.13
Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na levering.

8.14
Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.