6 Network Operations - Algemene Voorwaarden
Algemene
voorwaarden
SITE HOSTING
6.1
Een overeenkomst voor site hosting wordt aangegaan voor een periode van minimaal een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal twee maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk te geschieden.

6.2
Network Operations draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level, waarbij zij zich er toe inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Network Operations aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.

6.3
Network Operations is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

6.4
Het is opdrachtgever niet toegestaan de website en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code Commissie;
b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld- of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of intranet,waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verwor n door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
g. het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (on line) verbinding met Network Operations blijven lopen binnen Network Operations of het internet;
h. het verspreiden van computervirussen.

6.5
Het is opdrachtgever niet toegestaan de site te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, illegale MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

6.6
Network Operations is in de onderstaande gevallen gerechtigd de site van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Network Operations alle schade ten gevolge van de overtreding door Network Operations of door derden geleden te vergoeden. Niet genoten abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:
a. indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen 6.4 en 6.5 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b. indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het 'down' gaan of onbereikbaar worden van de server van Network Operations;
c. indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d. indien blijkt dat opdrachtge er de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

6.7
Network Operations heeft geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Network Operations aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Het gebruik van credit card betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld is voor verantwoording van opdrachtgever.

6.8
Het is opdrachtgever niet toegestaan de site aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.

6.9
Indien de door opdrachtgever gegenereerde of gebruikte hoeveelheid dataverkeer de in de overeenkomst omschreven hoeveelheid overschrijdt, is Network Operations gerechtigd de tarieven overeenkomstig aan te passen.

6.10
Network Operations draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server,maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

6.11
Network Operations is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk)buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

6.12
Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van de huurprijs van de applicatie.