5 Network Operations - Algemene Voorwaarden
Algemene
voorwaarden
OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
5.1
Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd,kan door Network Operations een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop,indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2
De met Network Operations overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.3
Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht,(als hoedanig o.a. zullen gelden:oorlog,mobilisatie,onlusten,overstroming,gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer,stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven,gebrek aan brandstof,brand,machinebreuk en andere ongevallen,stakingen,uitsluitingen,optreden van werknemersorganisaties,waardoor produceren onmogelijk wordt,maatregelen van overheidswege,niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Network Operations door derden en andere onvoorziene omstandigheden,ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten,welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Network Operations van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht,zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoedin kosten,schaden of interesten kan doen gelden.

5.4
Ingeval van overmacht zal Network Operations daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Network Operations het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.