4 Network Operations - Algemene Voorwaarden
Algemene
voorwaarden
LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk 'betaling'.

4.2
Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Network Operations, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3
Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Network Operations enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Network Operations bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Network Operations schriftelijk is bevestigd.

4.4
De door Network Operations te verwerken gegevens dienen tijdig en op door Network Operations aan te geven momenten, franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij nietfranco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Network Operations een niet-franco zending te weigeren.

4.5
De door Network Operations te leveren zaken reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Network Operations.

4.6
Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de voor hem bestelde zaken voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Network Operations het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

4.7
Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de sub 6 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voorzover deze niet door de verzekeraar van Network Operations worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

4.8
Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover het te verwerken materiaal,alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij Network Operations wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien tengevolge van niet-tijdige levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra-transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Network Operations daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is Network Operations gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden.

4.9
De levering van standaard-software geeft slechts recht op het niet-exclusieve gebruik van de betrokken programma's, voor het overeengekomen aantal gebruikers op de overeengekomen locaties.

4.10
Op de levering van standaard-software zijn de bepalingen als vermeld in de Software Licentie Overeenkomst van toepassing. Deze Software Licentie Overeenkomst maakt een onverbrekelijk deel uit van deze Algemene Voorwaarden, als ware zij daarin letterlijk opgenomen.

4.11
Alle leveringstijden worden door Network Operations steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Network Operations eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.12
Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Network Operations kennis geeft,onverminderd het recht van Network Operations om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Network Operations omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.13
Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Network Operations voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Network Operations het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Network Operations verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.14
Ten onrechte aan Network Operations geretourneerde zaken blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

4.15
Network Operations is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Network Operations een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.16
Network Operations zal van alle mondelinge gesprekken met opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan opdrachtgever zenden. Indien opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door Network Operations geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische contacten schriftelijk zijn bevestigd.

4.17
Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Network Operations bij of voor opdrachtgever te werk gesteld personeel, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2.000,-, voor elke overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.

4.18
Indien Network Operations materiaal of gegevens (al dan niet door Network Operations vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die materialen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Network Operations gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere materialen/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Network Operations ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.19
Indien op grond van een door bemiddeling van Network Operations gegeven opdracht tot levering van drukwerk de leverancier van het drukwerk ingevolge zijn Algemene Voorwaarden zich het recht voorbehoudt meer of minder te leveren en overeenkomstig de overeengekomen prijs in rekening te brengen is opdrachtgever aan deze meer/minder levering gebonden.

4.20
Network Operations verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel in termen van omzet, klantenwerving etc. tenzij dit afzonderlijk en uitdrukkelijk is afgesproken en schriftelijk is vastgelegd.

4.21
Indien tijdens de uitvoering van een door Network Operations aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Network Operations onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Network Operations het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De tengevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Network Operations reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

4.22
Indien Network Operations een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij - tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen - gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.