3 Network Operations - Algemene Voorwaarden
Algemene
voorwaarden
OPDRACHTEN
3.1
Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Network Operations is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Network Operations kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2
Mediacontracten worden eerst na schriftelijke opdracht van opdrachtgever afgesloten, door en op naam van Network Operations. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen contracthoeveelheid geheel tegen de geldende prijs via Network Operations af te nemen.

3.3
De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Network Operations ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per e-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Network Operations zijn bevestigd.

3.4
Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Network Operations alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien Network Operations zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

3.5
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.6
Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Network Operations eerst na schriftelijke acceptatie.

3.7
Network Operations behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

3.8
Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

3.9
Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste zes maanden. Indien Network Operations volgens de Voorwaarden van de Grafische Industrie (duurovereenkomsten; periodieke uitgaven) voor een langere periode aan een drukker is gebonden, dient opdrachtgever deze langere opzegtermijn in acht te nemen.

3.10
Een overeenkomst, aangegaan voor een bepaalde periode, wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de contractperiode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.