2 Network Operations - Algemene Voorwaarden
Algemene
voorwaarden
OFFERTES
2.1
Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Network Operations is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.2
Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Network Operations gewerkte uren en de daadwerkelijk door Network Operations gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.3
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering/uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4
Alle door Network Operations opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings, koeriers- en verzendkosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen,lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5
De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.6
Indien slechts voor een gedeelte van de uit te voeren opdracht modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is Network Operations niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overgelegd.

2.7
Indien een opdracht uitblijft, behoudt Network Operations zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

2.8
Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de offerte voorkomende of bij de offerte gevoegde afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

2.9
Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Network Operations gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Network Operations kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

2.10
De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten Network Operations niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling te weigeren.

2.11
Bij ontwerp of vormgeving voor verpakkingen, winkelinrichtingen, standbouw e.d. zijn ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en opgave van maten zo nauwkeurig mogelijk, doch niet absoluut bindend; kleine onvermijdelijke verschillen in maatvoering kunnen Network Operations op generlei wijze worden tegengeworpen. Network Operations levert slechts een artistiek idee; voor de technische of bouwkundige uitvoerbaarheid is Network Operations niet aansprakelijk.

2.12
Aanbiedingen en leveringen van internetapplicaties en niet-standaard software zijn gebaseerd op gegevens, zoals door opdrachtgever verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door Network Operations schriftelijk genoemde toepassingen en specificaties. Besprekingen aangaande werking en inhoud worden schriftelijk vastgelegd en door opdrachtgever voor akkoord getekend. Bij gebreke van een dergelijke verslaglegging geschiedt ontwikkeling voor risico van opdrachtgever. Wijziging op reeds goedgekeurde verslagen worden extra in rekening gebracht op basis van nacalculatie.

2.13
Ontwikkeling van reclame- en communicatie-uitingen, internet en andere multimedia applicaties en van niet-standaard-software dient te worden gezien als een inspanningsovereenkomst en niet als een resultaatovereenkomst. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie worden derhalve aan opdrachtgever doorberekend.

2.14
De kosten van litho's, cliche's, stempels, matrijzen en stansgereedschappen e.d. alsmede van digitale informatie-dragers zoals CD's, Optical discs en Zipschijven worden aan opdrachtgever doorberekend. Niettegenstaande deze doorberekening blijven deze materialen eigendom van Network Operations, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.