13 Network Operations - Algemene Voorwaarden
Algemene
voorwaarden
SLOTBEPALINGEN
13.1
Op alle transacties van Network Operations betreffende de levering van software is tevens van toepassing de Software Licentie Overeenkomst van Network Operations, welke met deze Algemene Voorwaarden een onverbrekelijk deel vormt, als ware zij letterlijk daarin opgenomen en welke tegelijk met deze Algemene Voorwaarden is gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.

13.2
In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Network Operations.