11 Network Operations - Algemene Voorwaarden
Algemene
voorwaarden
BETALING
11.1
Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Network Operations daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Network Operations is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

11.2
Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro.

11.3
Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

11.4
Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Network Operations een bedrag aan administratiekosten en rente in rekening worden gebracht.

11.5
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Network Operations moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 200,-.

11.6
Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Network Operations doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Network Operations zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Network Operations cederen. Opdrachtgever verleent Network Operations reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

11.7
Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald,heeft Network Operations het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Network Operations te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Network Operations aanleiding ziet zulks te verlangen.

11.8
Alle tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met het CBS indexcijfer.