10 Network Operations - Algemene Voorwaarden
Algemene
voorwaarden
EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT
10.1
Het gebruiksrecht van een te leveren internetapplicatie, software, reclame- of andere multimedia-uiting gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Network Operations gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Network Operations verrichte
of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een) overeenkomst(en).

10.2
Bij niet tijdige betaling van een geleverde website is Network Operations gerechtigd de website op non actief te zetten totdat betaling overeenkomstig het gestelde sub 10.1 volledig heeft plaatsgevonden.

10.3
Na volledige betaling overeenkomstig het gestelde sub 10.1 komt aan opdrachtgever - met in achtname van het in de navolgende artikelen gestelde - het overeengekomen gebruiksrecht van het geleverde toe.

10.4
Network Operations behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

10.5
Opdrachtgever verplicht zich de geleverde offertes, ontwerpen, tekeningen, schetsen, teksten,marketingstrategieën, communicatieconcepten, computerprogramma's, systeem en programmabeschrijvingen,documentatie, werkwijzen, adviezen en calculaties alsmede de in het kader van de opdracht meegeleverde standaard software zoals fonts e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

10.6
Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht, beeldrecht en copyright,met betrekking tot de van Network Operations afkomstige of door Network Operations gebruikte ontwerpen, tekeningen, schetsen, teksten, marketingstrategieën, communicatieconcepten, computerprogramma's,systeem- en programmabeschrijvingen, documentatie, werkwijzen, adviezen en calculaties etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Network Operations, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming hiervan van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Network Operations voorbehouden.

10.7
Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp of reclame- of communicatie-uiting van Network Operations te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het ontwerp of reclame-uiting van Network Operations betreft, zonder deuitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Network Operations. Network Operations kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

10.8
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht.

10.9
Network Operations is te allen tijde gerechtigd haar naam op het ontwerp, reclame- of communicatie-uiting of software te (laten) vermelden of verwijderen; het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming het ontwerp, de reclame- of communicatie-uiting of software zonder vermelding van de naam van Network Operations openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

10.10
Network Operations heeft voor promotionele doeleinden het recht van het uitwendige en inwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto's of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

10.11
Indien voor de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van modellen, stockfoto's of illustraties blijft het beeldrecht altijd bij het model c.q. het modellenbureau, het stockbureau of het agentschap. Het is opdrachtgever derhalve nimmer toegestaan het beeldmateriaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de opdracht rechten zijn verkregen. Bij hergebruik dient opdrachtgever te allen tijde contact op te nemen met Network Operations.

10.12
Network Operations is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan BUMA/STEMRA of aan andere copyright- of beeldmerkbeheerders opgave te doen van de naam van de opdrachtgever, de titel van voor opdrachtgever verveelvoudigd materiaal en de aantallen,waarin die verveelvoudiging heeft plaatsgevonden.

10.13
Indien bij standbouw is overeengekomen, dat opdrachtgever het standmateriaal in eigendom verkrijgt, wordt hiermede slechts het beeldmateriaal c.q. de reclamedragers bedoeld. Het materiaal waarmede de stand is opgebouwd blijft - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - eigendom van de standbouwer.