1 Network Operations - Algemene Voorwaarden
Algemene
voorwaarden
ALGEMEEN
1.1
Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Network Operations vervallen.

1.2
Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Network Operations schriftelijk is bevestigd.

1.3
Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Leeuwarden, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.4
Afspraken met personeel van Network Operations binden Network Operations niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5
De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Network Operations, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6
Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Network Operations met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Network Operations een opdracht op het gebied van reclame, communicatie, marketing, telemarketing, mediaplaatsingen, softwarelevering en softwareontwikkeling, internet- en andere multimedia applicaties, sitehosting of anderszins verstrekt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.8
Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Network Operations slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9
Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over 'schriftelijk', wordt een bericht per e-mail - vooropgesteld dat deze e-mail met een zgn. 'reply' is bevestigd - hieraan gelijkgesteld.